Midden oktober besliste de federale regering in ons land om de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus (opnieuw) aan te scherpen. Horeca-zaken en niet-essentiële winkels moeten de deuren sluiten, telewerk wordt de regel en sociale contacten worden tot een minimum beperkt. Net zoals in het voorjaar is de impact op de maatschappij en de economie enorm. Daarom verlengde de federale regering het bestaande steunpakket en voorzag de Vlaamse Regering nieuwe maatregelen om bedrijven en zelfstandigen te ondersteunen.

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme

Elke ondernemer en zelfstandige die in de periode tussen 1 oktober 2020 en 15 november 2020 een omzetverlies lijdt van minstens 60% kan een beroep doen op het Nieuwe Vlaamse Beschermingsmechanisme. Dit is een compensatiepremie waarbij het maximumbedrag afhankelijk is van het aantal werknemers dat men in dienst heeft.

Op de website van Vlaio vindt u een lijst van verplicht gesloten ondernemingen.

Ter info: ondernemingen die verplicht moeten sluiten, moeten geen omzetverlies aantonen.

Referentieperiode en omvang van het steunbedrag

De steun bedraagt 10% van de omzet (excl. btw) tijdens dezelfde periode in 2019 (voor zelfstandigen in bijberoep bedraagt de steun 5%). Voor ondernemingen die nog niet gestart waren in 2019 wordt de omzetdaling vergeleken met de verwachte omzet zoals vermeld in het financieel plan.

Gekozen referentieperiode: 1 oktober tot 15 november 2020

 • Ondernemingen < 10 werknemers: maximaal 11.250 EUR
 • Ondernemingen ≥ 10 werknemers: maximaal 22.500 EUR
 • Ondernemingen ≥ 50 werknemers: maximaal 60.000 EUR

Gekozen referentieperiode: 19 oktober tot 15 november 2020 (en voor wie verplicht gesloten is)

 • Ondernemingen < 10 werknemers: maximaal 7.500 EUR
 • Ondernemingen ≥ 10 werknemers: maximaal 15.000 EUR
 • Ondernemingen ≥ 50 werknemers: maximaal 40.000 EUR

Er wordt een minimum steunbedrag voorzien van 1.000 EUR voor de periode van 1 oktober tot 15 november 2020 en van 600 EUR voor de periode van 19 oktober tot 15 november 2020. De minimum en maximum steunbedragen voor gesloten sectoren worden geprorateerd afhankelijk van de duurtijd van de sluitingsperiode. Hier vindt u een lijst van de gesloten sectoren met de toepasselijke minimum en maximum steunbijdragen

Uitzondering

Uitbaters van cafés en restaurants (= ondernemingen met een hoofdactiviteit in de NACE-codes 56101, 56102 en 56301 die meer dan 50% van hun omzet uit deze activiteit halen) die sinds 19 oktober 2020 verplicht gesloten zijn, en andere sectoren die verplicht gesloten werden door de coronamaatregelen, moeten hun omzetdaling niet aantonen voor deze referentieperiode.

Deze afwijking geldt niet voor restaurants waarvan de omzet in dezelfde periode van 2019 voor minstens 50% betrekking heeft op take away-activiteiten. Zij moeten dus wél een omzetdaling van minstens 60% aantonen.

Hoe aanvragen?

Deze premie kan vanaf 16 november 2020 online aangevraagd worden, en uiterlijk op 31 december 2020. Dit is mogelijk via de website van Vlaio.

Overbruggingsrechten

Omwille van de verstrengde coronamaatregelen genieten ondernemers en zelfstandigen tot en met 31 december 2020 van soepelere regels voor de toekenning van het overbruggingsrecht. Deze premie kan aangevraagd worden via het sociaal verzekeringsfonds.

Welk vormen zijn momenteel beschikbaar?

Crisis-overbruggingsrecht bij vrijwillige sluiting

Tot eind augustus 2020 kon een ondernemer of zelfstandige gebruik maken van deze maatregel: indien hij of zij de activiteiten uit eigen beweging onderbrak voor minstens 7 opeenvolgende dagen, dan kon een crisis-overbruggingsrecht aangevraagd worden. Aan de hand van objectieve elementen moest een duidelijk verband met de coronacrisis aangetoond kunnen worden.

Crisis-overbruggingsrecht bij verplichte sluiting

Tot eind augustus 2020 kon een ondernemer die zijn/haar activiteiten uit eigen beweging onderbrak voor minstens 7 opeenvolgende dagen een crisis-overbruggingsrecht aanvragen. Aan de hand van objectieve elementen moest een duidelijk verband met de coronacrisis aangetoond kunnen worden.

Dubbel crisis-overbruggingsrecht wegens verplichte sluiting

Omwille van de nieuwe coronamaatregelen van midden oktober (die al zeker gelden tot midden december) kondigde de federale regering een dubbele overbruggingsuitkering aan voor de maanden oktober, november en december. Deze maatregel geldt ook voor andere zelfstandigen (behalve de horecasector) die al eerder en nog steeds verplicht moeten sluiten (zoals bijvoorbeeld de evenementen- en culturele sector).

Heropstart-overbruggingsrecht (relance-uitkering)

Zelfstandigen die in de eerste fase van de COVID-19-crisis verplicht werden om hun activiteit meer dan een volledige kalendermaand te onderbreken en sinds 4 mei 2020 of later de toelating kregen om hun activiteit herop  te starten, kunnen sinds juni het relance-overbruggingsrecht krijgen.
Ook zelfstandigen die niet onder de sluitingsmaatregelen vielen, maar die minstens tot en met 3 mei 2020 dezelfde impact ondervonden van deze sluitingsmaatregelen, kunnen het heropstart-overbruggingsrecht krijgen.

Deze maatregel geldt enkel voor zelfstandigen in hoofdberoep, voor meewerkende echtgenoten en voor zelfstandigen die evenveel bijdragen betalen als een zelfstandige in hoofdberoep. Het heropstart-overbruggingsrecht geldt niet voor zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerde zelfstandigen die lagere bijdragen betalen dan een zelfstandige in hoofdberoep.

Om een beroep te doen op het heropstart-overbruggingsrecht voor juni tot en met september moet men met objectieve elementen (bv. accountantsverklaring, BTW-aangifte, …) aantonen dat er in het tweede kwartaal van 2020 een omzetverlies of vermindering van bestellingen was van ten minste 10 % in vergelijking met het tweede kwartaal van 2019. Deze vermindering dient volledig te wijten zijn aan de COVID-19-crisis.

Voor het heropstart-overbruggingsrecht van oktober tot en met december 2020 moet men een omzetverlies aantonen van minstens 10 % van het derde kwartaal van 2020 in vergelijking met het derde kwartaal van 2019.

De uitkering bedraagt 1.614,10 EUR voor een zelfstandige met gezinslast. Voor zelfstandigen zonder gezinslast bedraagt de uitkering 1.291,69 EUR.

De aanvraag verloopt via het sociaal verzekeringsfonds en kan uiterlijk ingediend worden tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de maand waarvoor je de aanvraag doet. Concreet gelden volgende termijnen:

 • Juni: kan aangevraagd worden tot 31 december 2020
 • Juli, augustus en september: kan aangevraagd worden tot 31 maart 2021
 • Oktober, november en december: kan aangevraagd worden tot 30 juni 2021

Klassiek overbruggingsrecht bij onderbreking door quarantaine

Wie vanwege een coronabesmetting (of risicovol contact met een mogelijk besmet persoon) zelf in quarantaine moet (gedurende minstens 7 opeenvolgende kalenderdagen) of de zorg moet opnemen van kinderen waarvan de klas (school of kinderopvang) werd gesloten, komt in aanmerking voor een klassiek overbruggingsrecht.

Handelshuurlening

Ondernemingen die moeilijkheden ondervinden om hun handelshuur te betalen, kunnen beroep doen op de handelshuurlening. Deze kan aangevraagd worden tot en met 28 februari 2021.

De regeling is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder waarbij de Vlaamse overheid maximaal 2 huurperiodes voorschiet op voorwaarde dat de verhuurder 1 of 2 maanden huur kwijtscheldt.

De waarde van de handelshuurlening van 1 onderneming bedraagt maximaal 2 maanden huur per pand, inclusief lasten, en bedraagt maximaal 35.000,00 euro voor al de panden samen.
U moet de handelshuurlening ten laatste 24 maanden na de toekenning van het krediet volledig terugbetaald hebben. De terugbetalingen

 • moeten pas starten 6 maanden na toekenning van de handelshuurlening
 • worden gelijkmatig gespreid in de 18 maanden die volgen op de eerste 6 maanden waarin geen terugbetalingen plaatsvinden.

De rente bedraagt 2 % per jaar.
De uitbetaling gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder, terwijl de huurder de lening aangaat.

U komt alleen in aanmerking voor de handelshuurlening als uw zaak recht had op de corona-hinderpremie. De handelshuurlening is dus bedoeld voor ondernemingen die, als huurder van een pand dat gelegen is in het Vlaams Gewest, verplicht werden hun fysieke locatie volledig of gedeeltelijk te sluiten. Van belang hierbij is te weten dat het niet nodig is dat u nog steeds verplicht gesloten bent op het moment van de aanvraag. Het volstaat namelijk dat u door de coronamaatregelen op een bepaald moment verplicht gesloten bent geweest.

Daarnaast kunnen sinds 17 augustus 2020 ook ondernemingen uit de evenementensector beroep doen op de maatregel.

Het gehuurde pand moet gelegen zijn in het Vlaamse Gewest en de handelshuurovereenkomst moet geregistreerd zijn.

De handelshuurlening kan aangevraagd worden via volgende link: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening